آموزش-17
 
آموزش - تمرین های دروس معماری


ترسيم بيضي

در اين بخش به انواع روشهاي ترسيم بيضي  می پردازيم. براي ترسيم بيضي از دستور  ELLIPSE  استفاده م يشود. اين دستور را به يكي از روشهاي زير اجرا کنید

نوار ابزار Draw

خط فرمان ELLIPSE

منوي:Draw گزينه Ellipse

 

 

 

اجزا بیضی  مشتمل بر قطرهاي اصلي و مركز بيضي مي باشد. قطرهاي بيضي عمود منصف يكديگر هستند و در محل مركز بيضي همديگر را قطع می کنند

:Major Axis قطر بزرگ

:Minor Axis قطر كوچك

:Center مركز بيضي

 

 

 

براي ترسيم بيضي چند روش وجود دارد:

:Center  در اين روش به ترتيب زير بيضي را ترسيم مي كنيم

تعيين مختصات مركز بيضي

تعيين مختصات رأس يكي از قطرها

تعيين فاصله رأس قطر ديگر تا مركز بيضي )صف طول قطر بعدي(

: :Axis, End اين روش نيز با طي سه مرحله بيضي را ترسيم مي كند

-1 تعيين مختصات رأس يكي از قطرها

-2 تعيين مختصات رأس دوم همان قطر

-3 تعيين فاصله رأس قطر ديگر تا مركز بيضي(نصف طول قطر بعدي(

:Rotationهمان طور كه در روشهاي فوق مشهود است، هر دو روش فوق در دو مرحله اول، يكي از قطرهاي بيضي را مشخص م يكنند و سپس با تعيين طول قطر بعدي، بيضي ترسيم مي شود. اگر قطر اولي كه تعريف مي كنيد قطر بزرگ بيضي باشد، مي توانيد از روش Rotationاستفاده كنيد. در اين روش در مرحله آخر به جاي آنكه مستقيماً طول قطر بعدي را تعيين نماييد، گزينه  Rotation  را واردكنيد و بيضي  را با تعيين زاويه چرخش ترسيم نماييد.

فرض كنيد يك حلقه دايره شكل را به موازات ديواري گرفت هايد و نوري عمود بر آن و ديوار مي تابد. تصوير حلقه به صورت يك دايره برروي ديوار ظاهر مي شود. حال اگر دايره را حول يكي از قطرهايش بچرخانيد، تصوير آن به صورت يك بيضي برروي ديوار ديده خواهد شد. قطر بزرگ بيضي همان قطر دايره است و اندازه قطر كوچك بستگي به ميزان زاويه چرخش دارد. از نظر تئوري اگر زاويه چرخش  صفر باشد، تصوير به صورت يك دايره ديده م يشود و هرچه اين زاويه افزايش يابد بيضي باريكتري به  وجود خواهد آمد. چنانچه زاويه چرخش به  90 درجه برسد، تصوير روي ديوار يك پار هخط خواهد بود. برنامه   AutoCAD   زاويه چرخش صفر درجه تا   4/89  درجه را قبول مي كند.

:Isocircleوضعیت مطلوبی برای ترسیم دایره در حالت ایزومتریک اتوکد است هرکدام از دوستان تمایل داشتند یاداشت بگذارند تا برای ایشان این روش را شرح دهم

روند اجرای ترسیم یک بیضی در اتوکد

command: _ellipse     enter

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: _c   enter

   برای حالت مرکز 

:Specify center of ellipse

 انتخاب یک مختصات برای مرکز بیضی                          

Specify endpoint of axis:

   انتخاب یک نقطه در انتهای بکی از قطر های  بیضی         

Specify distance to other axis or [Rotation]:  

 طول قطر دیگر  بیضی                    

  ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه ۹ دی۱۳۹۰ توسط آمنه خاتمی دوست
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی: آ- خاتمی دوست :